Home
- Ban giám đốc - Các phòng ban tham mưu giúp việc: + Phòng Tổ chức - Hành chính. + Phòng Kế hoạch tài chính. + Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế. + Phòng Bảo tồn biển và đất ngập nước. - Các đơn vị trực thuộc vườn: + Hạt kiểm lâm + Trung tâm giáo dục
VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (Đăng nhập)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới
 
 (84.225) 3.888.741
Tư vấn dịch vụ du lịch:(84.225) 3.688.975; hotline: 0987632282
 vuonqgcatba@haiphong.gov.vn
http://vuonquocgiacatba.com.vn