Home
Thông báo: Về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà năm 2020.

 Thông báo thi sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà năm 2020.

VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (Đăng nhập)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới
 
 (84.225) 3.688.981
Tư vấn dịch vụ du lịch:(84.225) 3.688.975; hotline: 0988809320
 vuonqgcatba@haiphong.gov.vn
http://vuonquocgiacatba.com.vn