Quý khách cần liên hệ thông tin du lịch xin mời liên hệ Trung tâm Du lịch - GDMT đ/t 0225.688975, hotline: 0988809320, email : catbanpark@gmail.com hoặc : hachcb@gmail.com
VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ (Đăng nhập)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới
 
 (84.225) 3.688.981
Tư vấn dịch vụ du lịch:(84.225) 3.688.975; hotline: 0988809320
 vuonqgcatba@haiphong.gov.vn
http://vuonquocgiacatba.com.vn